b_150_100_16777215_00_images_2017_5-sjednica-so-nevesinje-6.jpg

TREBINJE: Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine održaće se 24.maja 2017. godine u sali Skupštine grada Trebinje, sa početkom u 11:00 časova.


Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zaduženo je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u čijem pozivu se naglašava potreba za aktivnim učešćem u javnoj raspravi predstavnika istočnohercegovačkih opština s obzirom da se navedenim Nacrtom strategije uređuju pitanja od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.
Nacrt strategije objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;

Narodna skupština Republike Srpske, na Osamnaestoj sjednici održanoj 27. aprila 2017. godine, razmotrila je Nacrt strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine, koji definiše da su vladavina prava i djelovanje sa integritetom osnovni principi na kojima bi trebalo da se zasniva sistem lokalne samouprave u Srpskoj.
-To podrazumijeva da se organi jedinica lokalne samouprave pridržavaju Ustava, zakona i drugih propisa, da djeluju sa integritetom i pokazuju visoke etičke vrijednosti u svim svojim odlukama i aktivnostima", komentarisala je ministrica uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić.
Nacrt ove strategije treba da bude okvir u kojem će se razvijati sistem lokalne samouprave, ali i osnov za kreiranje strategija razvoja jedinica lokalne samouprave i godišnjih politika i planova razvoja, programa i projekata, naglasila je Rešićeva.

Glas Srpske