b_150_100_16777215_00_images_nevesinjsko_zimsko_jutro.jpg

NEVESINJE: Javni poziv za usklađivanje redova vožnje u linijskom prevozu lica na području opštine Nevesinje za sezonu 2018/2019. godine
1. Raspisuje se Javni poziv za usklađivanje redova vožnje ujavnomlinijskom prevozu lica na području opštine Nevesinje za sezonu 2018/2019. godine, a period važnosti redova vožnje je od 01.06.2018. do 31.05.2019. godine.

2. Javni linijski prevoz lica će se vršiti na linijama utvrđenim prema LOT-u 1 i LOT-u 2, kako slijedi:
LOT-1
• Luka-Kruševljani-Pridvorci-Bijenja-Lakat-Nevesinje-Luka
• Nevesinje-Bratač-Kifino Selo-Krekovi-Mijatovci-Postoljani-Nevesinje
• Nevesinje-Čitluk-Sopilja-Nevesinje

LOT-2
• Nevesinje-Odžak-Drežanj-Zovi Do-Udbina-Lukavac - Nevesinje
• Nevesinje- Topla ulica – Biljeg – Biograd – Solakovići - Rakova noga Nevesinje
• Nevesinje-Žiljevo-Nevesinje
• Nevesinje-Udrežnje-Nevesinje

Javni prevoz lica nautvrđenim linijama po LOT-u 1 i LOT-u 2 će se vršiti najmanje sa jednim jutarnjim polaskom i popodnevnim povratkom, svakog radnog dana.

3.Javni linijski prevoz lica se neće vršiti subotom i nedeljom, i u dane praznika.
4. Pravo učešća na javnom pozivu imaju zainteresovani prevoznici, koji uz prijavu prilože sledeće dokaze o ispunjavanju uslova za vršenje javnog linijskog prevoza lica u drumskom saobraćaju:
a) odgovarajuću licencu prevoznika, za vršenje javnog linijskog prevoza lica u
drumskom saobraćaju na području jedinice lokalne samouprave;
b) ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji djelatnosti javnog linijskog prevoza lica u
drumskom saobraćaju, izdatog od strane nadležnog registracionog organa;
v) posjedovanje najmanje dva (2) autobusa koji ispunjavaju tehničko-eksploatacione i
ekološke uslove za vršenje usluga prevoza lica po LOT-u 1, odnosno tri (3)autobusa za
vršenje usluga prevoza lica po LOT-u 2, a za vozila koja se koriste po osnovu ugovora o lizingu,njihovu ovjerenu kopiju.
g) vozila za obavljanje prevoza ne smiju biti starija od 20 godina.
d) posjedovanje licence za vozila kojima će se vrši javni linijski prevoz lica na
području jedinice lokalne samouprave.
đ) ovjerena kopija polisa obaveznog osiguranja putnika u javnom prevozu od posljedica
nesretnog slučaja, za sve autobuse pojedinačno, koji će biti angažovani u lokalnom
javnom prevozu lica,
e) izjavu ponuđača sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica da će ponuđač obavljati prevoz sa vozilima koja prijavi na Javnom pozivu.
ž) izjavu ponuđača sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica ,da ponuđač nema smetnji za
prijavu na javni poziv, shodno odredbama člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

z) izjavu sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica ponuđača ,da mu ekonomsko i finansijsko
stanje garantuje uredno izvršavanje usluga javnog linijskog prevoza lica u drumskom
saobraćaju
i) izjavu sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica, da tehnička i profesionalna sposobnost
ponuđača garantuje uredno izvršenje usluga javnog linijskog prevoza lica u drumskom
saobraćaju
j) izjavu sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica, da ponuđač prihvata navedeni rok
izvršenja usluga po konačno usklađenim redovima vožnje.
k)prijedlog redova vožnje za uslađivanje na relacijama prema LOT-u 1 i LOT-u 2, u
4(četiri) primjerka (tačka 2. poziva), sa cjenovnikom usluga prevoza po zonama.

5. Cijene usluga javnog linijskog prevoza lica u drumskom saobraćaju na području opštine Nevesinje moraju biti utvrđene po zonama prevoza i to:
Zona 1 od 0-4 km, cijena karte u jednom smjeru može da iznosi do 1,50 KM
Zona 2 od 5-8 km, cijena karte u jednom smjeru može da iznosi do 2,50 KM
Zona 3 od 9-16 km, cijena karte u jednom smjeru može da iznosi do 3,00 KM
Zona 4 od 17-22 km,cijena karte u jednom smjeru može da iznosi do 3,50 KM


6. Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju svi prevoznici sa koji ispunjavaju uslove iza Javnog poziva.

7. Postupak usklađivanja redova vožnje vodiKomisija koju imenuje Načelnik opštine,i rješava po prijedlozima i prigovorima prevoznika,u postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, u skladu sa Zakonom i pravilnikom.


Tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine
Nevesinje, a biće takođe objavljen i na internet stranici opštine Nevesinje ,na
lokalnoj radio stanici i Info-kanalu .

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli opštine Nevesinje 31.01. 2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjenosti uslova dostavljaju se poštomna adresu:
Opština Nevesinje, Ul. Cara Dušana 44, 88280 Nevesinje, ili lično putem protokola ( šalter
sala opštine),sa naznakom: „Prijava za usklađivanje redova vožnje u linijskom prevozu
lica na područjuopštine Nevesinje za sezonu 2018/2019 godine“- NE OTVARAJ !

Broj: 02/012.10-17/18
Datum: 31. 05.2018. godine
NAČELNIK
Milenko Avdalović