b_150_100_16777215_00_images_panorama_NevesinjePanorama2.jpg

NEVESINJE: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME ZA
NAVODNJAVANJE
Predmet javnog poziva
Član 1.
U skladu sa članom 2. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava za nabavku
opreme za navodnjavanje ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj:101/17 ), u daljem tekstu:
Pravilnik i Odlukom Vlade Republike Srpske o usmjeravanju sredstava za nabavku opreme za
navodnjavanje ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 87/17 ), Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede, Agencija za agrarna plaćanja ( u daljem tekstu:Agencija), raspisuje
javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje
(u daljem tekstu: javni poziv).
Javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja i obavezno sadrži: predmet nabavke,
lica koja mogu biti učesnici javnog poziva, uslove koje korisnik sredstava mora ispuniti, visinu
sredstava koja se dodjeljuju, potrebnu dokumentaciju, rok za dostavljanje prijava, postupak za
dodjelu sredstava i obaveze korisnika nakon dobijanja sredstava.
Predmet nabavke za koju se mogu odobriti sredstva
Član 2.
Predmet nabavke su isključivo ulaganja u pokretnu opremu za navodnjavanje (pumpe, cijevi,
crijeva, tifoni za navodnjavanje i druga oprema za navodnjavanje) i radovi na izgradnji stalne
infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, kanali, objekti pumpnih
stanica), kao i troškovi elektrifikacije sistema za navodnjavanje ( transformator,
elektrokablovi, sklopke, elektrosat i ormar, solarni paneli).
Visina sredstava za nabavku opreme
Član 3.
(1) Sredstva za nabavku opreme za navodnjavanje realizuju se u skladu sa Odlukom Vlade
Republike Srpske iz člana 1. ovog javnog poziva i definisana su u ukupnom iznosu od 5.000.000
KM.
(2) Sredstva za nabavku opreme za navodnjavanje mogu se dodijeliti jednom korisniku
sredstava u iznosu od 40% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije i ne mogu
biti veća od 10.000 KM po hektaru registrovane obradive površine za koju je prijavljen način
korišćenja.
(3) Uslov iz stava 2. ovog člana koji se odnosi na hektar obradive površine ne primjenjuje
se na udruženja korisnika voda za navodnjavanje.
(4) Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po jednom korisniku može iznositi do
200.000 KM, a minimalni iznos sredstava po jednom korisniku može iznositi 400 KM.
Neprihvatljivi troškovi
Član 4.
Troškovi nastali na osnovu investicionih ulaganja koji nisu prihvatljivi kao osnov za
obračun sredstava za nabavku su:
1) kupovina građevinskog zemljišta i postojećih zgrada i objekata,
2) nabavka korištene opreme, građevinskog materijala i poljoprivredne mehanizacije,
3) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,
4) troškovi poslovanja osoblja, uključujući troškove održavanja i kirije,
5) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,
6) troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,
7) troškovi poslova javne uprave (troškovi opšteupravnih poslova, troškovi
iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plate zaposlenih na poslovima upravljanja, izvođenja,
praćenja i nadzora),
8) troškovi za isplatu usluga arhitekata, inženjera i savjetnika, izrade studija
izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabavke patenata i licenci za pripremu,
9) troškovi uređenja parcela nastalih prije pripremnih građevinskih radova na
izgradnji objekta (uklanjanje stabala, šiblja, panjeva i sl.),
10) plaćanje u naturi i kompenzacija,
11) izdaci prilikom investicija koji su nastali zbog komunalnih naknada i doprinosa,
12) nabavke izvršene lizingom i
13) nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.
Lica koja imaju pravo na dodjelu sredstava
Član 5.
(1) Sredstva iz člana 3. ovog javnog poziva mogu se dodijeliti za nabavku opreme za
navodnjavanje fizičkim licima i poslovnim subjektima sa prebivalištem, odnosno sjedištem u
Republici Srpskoj, koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike i koji su
upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i udruženjima korisnika voda za
navodnjavanje koja su upisana u Registar korisnika podsticajnih sredstava.
(2) Sredstva iz člana 3. ovog javnog poziva ne dodjeljuju se korisniku koji ima pasivan
status u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar
korisnika podsticajnih sredstava.
Potrebna dokumentacija uz prijavu na javni poziv
Član 6.
(1) Uz prijavu na javni poziv korisnici sredstava prilažu sljedeću dokumentaciju:
1) zahtjev za dodjelu sredstava sačinjen na Obrascu 1. koji se nalazi u prilogu Pravilnika
i čini njegov sastavni dio,
2) predračune o planiranoj nabavci opreme, predmjer i predračun radova za izgradnju
stalne infrastrukture za navodnjavanje sa navedenim iznosom visine planiranih ulaganja, koja
su predmet javnog poziva, a sa datumom izdavanja u periodu od 01.10. 2017. do trajanja javnog
poziva.
3) za radove na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje koji se odnose na
elektrifikaciju, odgovarajuću elektroenergetsku saglasnost izdatu od nadležnog
elektrodistributivnog preduzeća,
4) za ulaganja na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja
bunara, bazena, objekti pumpnih stanica) poslovni subjekti i udruženja korisnika voda
dostavljaju kopiju projekta za izgradnju sistema za navodnjavanje izrađenog od ovlašćenog lica i
vodoprivrednu saglasnost na dostavljenu projektnu dokumentaciju.
(2) Korisnik sredstava može podnijeti samo jednu prijavu po jednom javnom pozivu, u
okviru koje može navesti više različitih ulaganja u opremu ili izgradnju stalne infrastrukture
za navodnjavanje.
(3) Agencija vrši obradu zahtjeva, po redoslijedu prispjeća prijava, provjerom podataka
iz zahtjeva, dokumentacije priložene uz zahtjev, kao i iz službenih evidencija.
(4) Ako su dva ili više lica podnijeli prijavu istog dana i u isto vrijeme Agencija vrši
prvo obradu onog zahtjeva koji je ranije zaprimljen u Agenciji.
(5) Agencija ne razmatra nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave lica koja ne
ispunjavaju uslove utvrđene u javnom pozivu ili uslove propisane Pravilnikom.
(6) Čitko popunjen i potpisan odnosno ovjeren obrazac zahtjeva iz stava 1. ovog člana sa
propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ,,ne otvarati-
Zahtjev za dodjelu sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje“ na adresu: Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za agrarna plaćanja, Trg Republike Srpske
broj 1, 78000 Banja Luka ili lično preko Centralnog protokola Vlade Republike Srpske u Banja
Luci, ulica Trg Republike Srpske broj 1.
Rješenje o dodjeli srtedstava
Član 7.
(1) Nakon obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, direktor Agencije donosi rješenje
o dodjeli sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje korisniku sredstava koje, osim
elemenata koji su utvrđeni propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak, obavezno sadrži
i visinu odobrenih sredstava, specifikaciju investicionih ulaganja za koja se sredstva
odobravaju, te rok od 90 dana za realizaciju investicije.
(2) Sredstva za nabavku opreme za navodnjavanje iz stava 1. ovog člana dodjeljuju se prema
specifikaciji investicionih ulaganja sa iznosima sredstava naznačenim na predračunima.
Potrebna dokumentacija uz zahtjev za isplatu sredstava
Član 8.
(1) Nakon investiranja, korisnik sredstava, u skladu sa rješenjem o dodjeli sredstava,
podnosi zahtjev za isplatu sačinjen na Obrascu 2. koji se nalazi u prilogu Pravilnika.
(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana, korisnici prilažu dokaze o investiranim sredstvima:
1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom sa
specifikacijom izvršenih radova i ovjeren izvod iz banke, kao dokaz o uplati putem žiro
računa ili
2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca
zahtjeva uz naznačen JIB za poslovne subjekte i udruženja korisnika voda za navodnjavanje i
ovjeren izvod iz banke, kao dokaz o uplati putem žiro računa, za sve korisnike ili
3) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime
podnosioca zahtjeva, tako da se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz naznačen JIB za
poslovne subjekte i udruženja korisnika voda za navodnjavanje i ovjeren izvod iz banke, kao dokaz
o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiro računa, a za fizička lica ovjeren izvod
iz banke, kao dokaz o uplati na žiro račun dobavljača, za sve račune od 30.000 KM i veće.
(3) Za nabavke, odnosno usluge izvršene od dobavljača ili izvođača van područja
Republike Srpske na kome nije izvršena fiskalizacija (Brčko Distrikt BiH) i za nabavke
izvršene u inostranstvu, uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 2. ovog člana, korisnik
sredstava dostavlja i ovjeren izvod iz banke, kao dokaz o uplati na žiro račun dobavljača ili
izvođača.
(4) Za nabavljenu opremu u inostranstvu, uz dokumentaciju iz st. 2. ovog člana, prilaže se
prateća carinska dokumentacija i SWIFT, kao dokaz o izvršenoj uplati.
(5) Dokumentacija iz stava 2. i 3. ovog člana obavezno glasi na ime korisnika sredstava i
prilaže se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
(6) Čitko popunjen i potpisan odnosno ovjeren obrazac zahtjeva iz stava 1. ovog člana sa
propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ,,ne otvarati-
Zahtjev za isplatu sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje“ na adresu: Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za agrarna plaćanja, Trg Republike Srpske
broj 1, 78000 Banja Luka ili lično preko Centralnog protokola Vlade Republike Srpske u Banja
Luci, ulica Trg Republike Srpske broj 1.
Komisija za kontrolu utroška dodijeljenih sredstava i rješenje o isplati sredstava
Član 9.
(1) Nakon podnošenja zahtjeva iz člana 8. stav 1. ovog javnog poziva, ministar
poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede formira Komisiju za kontrolu dodjele sredstava koju
čine tri člana, imenovana iz reda zaposlenih u Ministarstvu ili Agenciji.
(2) Komisija iz stava 1. ovog člana vrši kontrolu utroška dodijeljenih sredstava uvidom
na licu mjesta kod korisnika sredstava, kao i kontrolu roka u kojem se investicija realizuje,
konstatuje činjenično stanje i o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.
(3) Zapisnik iz stava 2. ovog člana sa dokumentacijom dostavlja se Agenciji u roku od 60
dana od dana prijema zahtjeva iz člana 8. stav 1. ovog javnog poziva.
(4) Nakon prijema zapisnika iz stava 2. ovog člana sa dokumentacijom, Agencija vrši
obračun sredstava za isplatu, u skladu sa uslovima propisanim ovim javnim pozivom i
Pravilnikom.
(5) Obračun sredstava za isplatu vrši se na osnovu dostavljenih računa, a najviše do
iznosa dodijeljenih sredstava.
(6) Direktor Agencije rješenjem odobrava isplatu sredstava za nabavku opreme za
navodnjavanje po redoslijedu podnošenja zahtjeva iz člana 8. stav 1. ovog javnog poziva, do
utroška sredstava određenih javnim pozivom.
(7) Pored elemenata koji su utvrđeni propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak,
rješenje iz stava 6. ovog člana obavezno sadrži i broj računa korisnika sredstava i ime banke na
koji se vrši uplata dodijeljenih sredstava.
Objavljivanje javnog poziva
Član 10.
Ovaj javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja i objavljuje se u jednom od
glasila koje pokriva cijelu teritoriju Republike Srpske kao i na zvaničnoj internet stranici
resornog Ministarstva i Agencije.
Obrasci 1. i 2 koji su prilog Pravilnika su takođe, objavljeni na zvaničnoj internet
stranici resornog Ministarstva i Agencije.
Informacije u vezi raspisanog javnog poziva dostupne su na telefon Agencije za agrarna
plaćanja broj: 051/338-394, svakog radnog dana od 8 do 16 časova.
Broj: 12/7.1-052- /17 DIREKTOR
Datum: 28. novembar 2017. godine Mr Savo Minić__