b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinje02.jpg

NEVESINJE: Dana 03. decembra u Republici Srpskoj i čitavom svijetu obilježiće se Svjetski dan osoba sa invaliditetom.

REPUBLIKA SRPSKA
BORAČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE
OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA NEVESINjE
ODBOR RATNIH VOJNIH INVALIDA
Broj: I-05-250/17
Datum: 30.11.2017. godine

S A O P Š T E Nj E
Dana 03. decembra u Republici Srpskoj i čitavom svijetu obilježiće se Svjetski dan osoba sa invaliditetom.
Za Boračku organizaciju Republike Srpske i Odbor ratnih vojnih invalida ovaj datum ima poseban značaj, jer je to prilika da se invalidima posveti dodatna pažnja.
Odbor ratnih vojnih invalida Opštinske boračke organizacije Nevesinje će povodom Svjetskog dana osoba sa invaliditetom posjetiti nekoliko težih ratnih vojnih invalida i invalida koji se nalaze u teškoj zdravstvenoj, materijalnoj i socijalnoj situaciji i tako im pružiti dodatnu pažnju.
Napominjemo da je briga o ratnim vojnim invalidima stalna aktivnost Odbora ratnih vojnih invalida OBO Nevesinje i da smo u 2017. godini preduzeli brojne aktivnosti kako bismo bar malo poboljšali status ratnih vojnih invalida.
U saradnji sa Crvenim krstom Nevesinje uručili smo više paketa ratnim vojnim invalidima koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.
U saradnji sa Crvenim krstom Rakovica Odbor RVI OBO Nevesinje je obezbjedio više ortopedskih pomagala i druge medicinske opreme, koja je uručena invalidima i oboljelim borcima kojima je bilo potrebno i Opštoj bolnIci Nevesinje za potrebe invalida i oboljelih.
U 2017. godini nastavljen je projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i odlazak djece RVI na ljetovanje u Crnu Goru, pa su ovim projektom bili obuhvaćeni i korisnici iz Nevesinja. Odbor RVI Opštinske boračke organizacije Nevesinje je uručio skromnu novčanu pomoć ratnim vojnim invalidima prilikom odlaska na banjsku rehabilitaciju i djeci RVI prilIkom odlaska na ljetovanje u Bečiće.
Odbor ratnih vojnih invalida Opštinske boračke organizacije Nevesinje je i u 2017. godini, iz svog Fonda nastalog odbijanjem 1KM od invalidnina, onim invalidima koji su potpisali izjavu o tome, pružio jednokratnu novčanu pomoć brojnim invaliima u svrhu liječenja invalida, njihove djece i drugih članova porodice, pomoć kod teškog materijalnog stanja, pomoć u školovanju djece invalida -studenata teškog materijalnog stanja i slično, svima onima koji su zatražili pomoć ili smo sami saznali za neku tešku situaciju.
Ovim putem pozivamo one ratne vojne invalide koji se do sada nisu učlanili i koji nisu potpisali izjavu za odbijanje 1 KM u svrhu uzajamne pomoći i solidarnosti invalida opštine Nevesinje, da to učine u kancelariji Opštinske boračke organizacije Nevesinje, kako bismo imali potpuni uvid u situaciju svakog invalida i kako bi svaki invalid mogao ravnopravno učestvovati prilikom traženja i dodjele pomoći, onda kada mu zatreba, a i učestvovati u radosti davanja i pomoći drugom invalidu.
Napominjemo da i kroz druge brojne aktivnosti predviđene Programom rada, Odbor ratnih vojnih invalida Opštinske boračke organizacije Nevesinje nastoji poboljšati sveukupan društveni položaj ratnih vojnih invalida.
Boračka organizacija Republike Srpske se izborila u saradnji sa Vladom RS za povećanje invalidnina u 2017. godini za 1,8 procenata.
U aprilu 2017. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Strategiju za izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom. Cilj Strategije je unapređenje položaja lica sa invliditetom, a Akcionim planom iste je predviđen niz olakšica i pogodnosti za RVI, kao što su oslobađanje od putarine, subvencije za električnu energiju, zdravstvena zaštita i banjska rehabilitacija u Republici Srpskoj za RVI povratnike u FBiH i slično.Odbor RVI BORS–a je imenovao svoje predstavnike u devet komisija Interresornog tijela Vlade RS koje se bave problemima invalida, te će se kroz rad ovog tijela uticati na poboljšanje položaja ratnih vojnih invalida. Pokrenuta je inicijativa za izmjenu Zakona o javnim putevima RS ,koja je na sjednici Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine RS pozitivno ocjenjena, te bi, nakon izmjene Zakona, lica sa invaliditetom bila oslobođena plaćanja putarine.Odbor RVI BORS-a se izborio da od 2018. godine ampitirci i paraplegičari (kojih u RS ima oko 1300) za ortopedsak pomagala dobijaju novčana sredstva, a direktor Fonda zdravstvenog osiguranja je uvrstio u Pravilnik Fonda da teži invalidi i amputirci mogu preko ovog Fonda, svake godine ići u banje na zdravstvenu rehabilitaciju. Odbor je insistirao da se i naredne godine invalidnine povećaju u određenom procentu kao što je bilo i nekoliko godina unazad.
Stalni cilj Odbora RVI Boračke organizacije Republike Srpske, kao i Odbora RVI OBO Nevesinje je borba za što bolji statusni položaj ratnih vojnih invalida.
ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU!
v.d. Predsjednik OBO Nevesinje
Siniša Šipovac s.r.