b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinje02.jpg

Obavještavaju se zainteresovana lica da je dana 30.11.2017 . godine u «Glasu Srpske» i na oglasnoj tabli opštine Nevesinje raspisan oglas o prodaji garaže u državnoj svojini pribavljanjem pismenih ponuda.Predmet prodaje je garaža u državnoj svojini u ulici Nikole Tesle br. 9 (kadrovska zgrada) označena kao PD-7, u površini od 15,64 m2.

Početna prodajna cijena garaže iznosi 6.881,60 KM (440 KM/ m2)

Pismene ponude se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu «Glas Srpske» tj. do 15.12.2017. godine do 15 časova.

Ponuda sa potrebnim dokazima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem protokola u Centru za pružanje usluga građanima ili putem pošte na adresu: Opština Nevesinje, Cara Dušana 44. sa naznakom „Ponuda za kupovinu garaže „ sa naznakom rednog broja garaže iz oglasa i imenom i prezimenom, odnosno nazivom ponuđača. Ne otvaraj –za komisiju. Uz ponudu koja se nalazi u Centru za pružanje usluga priložiti dokaz o uplati akontacije u iznosu od 10% od početne cijene nepokretnosti i fotokopiju lične karte. Takođe se plaća i administrativna taksa u iznosu od 30,00 KM.

Otvaranje ponuda će se održati dana 18.12.2017. godine (ponedeljak) u prostorijama Opštine Nevesinje (velika sala) sa početkom u 10 časova.

Detaljnije uslove oglasa sva zainteresovana lica mogu pogledati na oglasnoj tabli opštine Nevesinje, a za dodatne informacije se obratiti u Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE NEVESINjE
- Komisija za sprovođenje postupka prodaje garaža-