b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje07.jpg

NEVESINJE: Udruženje proizvođača nevesinjskog krompira nam je dostavilo akt sa osnivačke skupštine na kojoj su izabrani organi udruženja i donešene odluke  o daljem radu.

UDRUŽENjE PROIZVOĐAČA NEVESINjSKOG KROMPIRA
NEVESINjE, 16.03.2017. godine

Osnivačka skupština Udruženja proizvođača nevesinjskog krompira, održana je dana 16.03.2017. godine, sa početkom u 11.00 časova.

Skupštini su prisustvovali:
- Parović Zoran-osnivač
- Skočajić Ljubiša-osnivač
- Kravić Miloš-osnivač
- Kuljić Milidrag-osnivač
- Radović Milan-osnivač
- Vuković Trifko-osnivač
- Mitrić Siniša-osnivač
- Šešlija Nikola-osnivač
- Jaredić Siniša-osnivač
- Hadžić Aleksandar-osnivač
- Marić Boris-osnivač
- Damjanac Milan-osnivač
- Radić Veso-osnivač
- Jonlija Milan-osnivač
- Kovač Zoran-osnivač
- Radulović Milivoje

Na sjednici je razmatran sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o imenovanju predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara.
2. Donošenje odluke o osnivanju Udruženja proizvođača nevesinjskog krompira.
3. Donišenje odluke o licu ovlaštenom ua zastupanje Udruženja.
4. Donošenje odluke o formiranju Upravnog odbora Udruženja.
5. Donošenje odluke o formiranju Nadzornog odbora Udruženja.
6. Donošenje Statuta Udruženja.

ODLUKE

1. Jednoglasno je za predsjedavajućeg Skupštine izabran Veso Radić.
Za zapisničara je imenovan Milidrag Kuljić,takođe jednoglasno.

2. Jednoglasno je donesena odluka osnivača da osnuju Udruženje pod nazivom „Udruženje proizvođača nevesinjskog krompira“ , sa sjedištem u Nevesinju, ulica Nemanjića bb. Udruženje bi obavljalo aktivnosti u skladu sa Zakonom i Statutom.
3. Jednoglasno je donesena odluka osnivača da lice ovlašteno za zastupanje Udruženja bude Miloš Kravić, diplomirani inžinijer poljoprivrede, iz Nevesinja, Trtine bb JMBG: 0109991150015
4. Jednoglasno je donesena odluka da Upravni odbor Udruženja sačinjavaju:
Milan Radović, Nikola Šešlija,Milivoje Radulović, Mile Kuljić,Zoran Parović, Aleksandar Hadžić i Zoran Kovač.
5. Jednoglasno je donesena odluka da Nadzorni odbor Udruženja sačinjavaju: Trifko Vuković, Siniša Jaredić i Milan Jonlija.
6. Na Skupštini je jednoglasno usvojen Statut Udruženja , kao u tekstu, koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.


Osnivačka Skupština je završena u 12,00 časova.


Predsjedavajući Skupštine
_________________________
Veso Radić

Zapisničar
_________________
Milidrag Kuljić