b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje07.jpg

NEVESINJE: JAVNI POZIV za usklađivanje redova vožnje  u linijskom  prevozu lica na području opštine Nevesinje za sezonu 2017/2018. godine


Na osnovu člana 58, 74. i 76.Statuta opštine Nevesinje („Sl. glasnik Opštine Nevesinje“, br. 3/14), Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske („Sl.glasnik Republike Srpske“,br.111/08,50/10,12/13 i 33/14),člana 20 i 21 Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima na području opštine Nevesinje („Sl.glasnik opštine Nevesinje“,br.10/14), člana 2 do 5. Odluke o  prevozu u drumskom saobraćaju na području opštine Nevesinje  („Sl.glasnik opštine Nevesinje“ , br. 1/07), i člana 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Nevesinje („Sl.glasnik opštine Nevesinje“, br. 3/02), Načelnik  opštine raspisuje:

JAVNI POZIV
za usklađivanje redova vožnje  u linijskom  prevozu lica na području opštine Nevesinje za sezonu 2017/2018. godine


1.    Raspisuje se Javni poziv za  usklađivanje  redova vožnje  ujavnomlinijskom  prevozu lica na području opštine Nevesinje za sezonu 2017/2018. godine,  a period  važnosti redova vožnje  je od 01.06.2017. do 31.05.2018. godine.

2.   Javni  linijski prevoz lica će se vršiti  na linijama utvrđenim prema LOT-u 1 i LOT-u 2, kako slijedi:
LOT-1
•    Luka-Kruševljani-Pridvorci-Bijenja-Lakat-Nevesinje-Luka
•    Nevesinje-Bratač-Kifino Selo-Krekovi-Mijatovci-Postoljani-Nevesinje
•    Nevesinje-Čitluk-Sopilja-Nevesinje

LOT-2
•    Nevesinje-Odžak-Zovi Do-Udbina-Lukavac- Zovi Do-Rakova Noga-Solakovići- Biograd-Biljeg-Nevesinje
•    Nevesinje-Odžak-Drežanj -Nevesinje
•    Nevesinje-Žiljevo-Nevesinje
•    Nevesinje-Udrežnje-Nevesinje

Javni prevoz lica nautvrđenim linijama po LOT-u 1 i LOT-u 2  će se vršiti najmanje sa jednim jutarnjim       polaskom i popodnevnim povratkom, svakog radnog dana.       

3.Javni linijski  prevoz lica se neće vršiti  subotom i nedeljom, i u dane praznika.
4. Pravo učešća na javnom pozivu imaju  zainteresovani  prevoznici, koji  uz prijavu prilože sledeće dokaze o ispunjavanju uslova za vršenje javnog linijskog  prevoza lica u drumskom saobraćaju:
a) odgovarajuću licencu prevoznika- licenca B, za  vršenje javnog linijskog prevoza lica u
drumskom saobraćaju na području jedinice lokalne samouprave,izdatu od nadležnog
 organa jedinice lokalne samouprave;
b) ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji djelatnosti javnog linijskog prevoza lica u
 drumskom saobraćaju, izdatog od strane nadležnog registracionog organa;
v) posjedovanje najmanje dva  (2) autobusa  koji ispunjavaju tehničko-eksploatacione i
ekološke uslove za vršenje usluga prevoza  lica po  LOT-u 1, odnosno  tri (3)autobusa za
 vršenje usluga prevoza lica  po LOT-u 2koji su registrovani u Nevesinju, što dokazuje ovjerenim  kopijama saobraćajnih dozvola izdatih od strane  nadležnog organa u Nevesinju, a za vozila koja se koriste po osnovu ugovora o lizingu,njihovu  ovjerenu kopiju.
g) vozila za obavljanje prevoza ne smiju biti starija od 20 godina.
d)   posjedovanje licence  za vozila kojima će  se vrši javni linijski  prevoz lica na
području jedinice lokalne samouprave.
đ) ovjerena kopija polisa obaveznog osiguranja putnika u javnom prevozu od posljedica
 nesretnog slučaja, za sve autobuse  pojedinačno, koji će biti angažovani u lokalnom
 javnom prevozu lica,
e) izjavu ponuđača sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica da će ponuđač obavljati prevoz sa vozilima koja prijavi na Javnom pozivu.
ž)   izjavu ponuđača sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica ,da ponuđač nema smetnji  za
prijavu na javni poziv, shodno odredbama člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

z)  izjavu sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica ponuđača ,da mu  ekonomsko i  finansijsko
 stanje garantuje uredno izvršavanje usluga javnog linijskog prevoza lica u drumskom
saobraćaju
i) izjavu sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica, da tehnička i profesionalna sposobnost
ponuđača garantuje uredno izvršenje usluga javnog linijskog prevoza lica u drumskom
saobraćaju
j) izjavu sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica,   da ponuđač prihvata navedeni rok
 izvršenja usluga  po konačno usklađenim redovima vožnje.
k)prijedlog redova vožnje za uslađivanje na relacijama prema LOT-u 1 i   LOT-u 2, u
4(četiri) primjerka (tačka 2. poziva), sa cjenovnikom usluga prevoza po zonama.

5. Cijene usluga  javnog linijskog prevoza lica u drumskom saobraćaju na području opštine Nevesinje moraju biti utvrđene po zonama prevoza i to:
                 Zona 1 od 0-4 km,  cijena karte u jednom smjeru može da iznosi do  1,50 KM
              Zona 2 od 5-8 km,  cijena karte u jednom smjeru  može da iznosi  do  2,50 KM
                 Zona 3 od 9-16 km, cijena karte u jednom smjeru može da  iznosi do   3,00 KM
                 Zona 4 od 17-22 km,cijena karte u jednom smjeru može da iznosi do  3,50 KM


6.  Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju svi prevoznici sa sjedištem na teritoriji opštine Nevesinje.

7.  Postupak usklađivanja redova vožnje  vodi Komisija koju imenuje Načelnik opštine,i rješava po prijedlozima i prigovorima prevoznika,u postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, u skladu sa Zakonom i pravilnikom.


Tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Javni poziv  ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine
Nevesinje, a  biće takođe objavljen i na internet stranici  opštine Nevesinje ,na
lokalnoj radio stanici i Info-kanalu .

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli opštine Nevesinje 17.05. 2017. godine.                     

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  sa   potrebnom dokumentacijom o ispunjenosti uslova dostavljaju se poštomna adresu:
Opština  Nevesinje, Ul. Cara Dušana 44, 88280 Nevesinje,  ili lično putem protokola  ( šalter
sala opštine),sa naznakom: „Prijava za usklađivanje redova vožnje u linijskom prevozu
lica na područjuopštine Nevesinje za sezonu 2017/2018 godine“- NE OTVARAJ !Broj: 02/012.10-146/17
Datum: 17. 05.2017. godine
                                                                                                                    NAČELNIK  OPŠTINE

                                ______________________________
                                  Milenko Avdalović