b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje07.jpg
Nevesinje: Licitacija putem usmenog javnog nadmetanja za prodaju motornog vozila


JAVNO PREDUZEĆE „KOMUS“ AKCIONARSKO DRUŠTVO NEVESINjE

Broj: 01-31-1/17
Datum: 31.03.2017.godine

Na osnovu odluke privremenog Nadzornog odbora JP „Komus“ a.d. Nevesinje, broj: NO-29-4/17 od dana 29.03.2017. godine i Rješenja direktora preduzeća, broj: 01-31/17 od dana 31.03.2017.godine, Komisija za licitaciju objavljuje

L i c i t a c i j u
putem usmenog javnog nadmetanja za prodaju motornog vozila

Licitacija će se održati dana 13.04.2017.godine u poslovnim prostorijama JP „Komus“ a.d. Nevesinje u Ulici Cara Dušana broj 51 sa početkom u 1100 sati.

I- Podaci o vozilu

Vozilo marke RENAULT G 230 teretno za odvoz smeća, boja bijela, 1994.godina u voznom stanju, neregistrovano. Početna cijena: 7.000,00 KM /slovima: sedamhiljadakonvertibilnihmaraka/.

II- Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva pravna i punoljetna fizička lica koja prije početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10% od početne cijene vozila, na blagajni preduzeća u Ulici Cara Dušana broj 51. Nevesinje.
Svi učesnici u javnom nadmetanju moraju sa sobom ponijeti ličnu kartu i dokaz o izvršenoj uplati kaucije, a predstavnici pravnih lica i akt o registraciji pravnog lica i ovlašćenje firme da mogu učestvovati na licitaciji.
Minimalni iznos za koji se može podizati cijena je 50,00 KM /slovima: pedesetkonveribilnihmaraka /.
Lice koje izlicitira vozilo dužno je u roku od 7 /sedam/ dana uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustalo od kupovine te gubi pravo na povrat kaucije, kao i pravo da učestvuje na ponovnoj prodaji istog vozila.
Vozilo se preuzima u roku od 3 /tri/ dana od uplate izlicitirane cijene vozila.
Vozilo se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike vozila.
U koliko vozilo ne bude prodato na prvoj licitaciji, druga ponovljena licitacija bit će održana dana 21.04.2017.godine, na istom mjestu i u isto vrijeme.

III- Pregled vozila

Vozilo se može pogledati na lokaciji Brežine u Nevesinju svakim danom do početka licitacije, uz obaveznu telefonsku najavu.kontakt osoba je Kandić Slobodan, tel.br: 065/547-842.
Komisija za licitaciju