b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje07.jpg

NEVESINJE: Opštinska izborna komisija Nevesinje obavještava sve političke stranke, udruženja građana i građane opštine Nevesinje da je Skupština opštine Neevsinje, na sjednici održanoj dana 01.02.2017. godine, donijela Odluku o raspisivanju i održavanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području opštine Nevesinje.


Izbori će biti održani u 17 Mjesnih zajednica na području opštine Nevesinje u nedjelju, 09.04 2017. godine u vremenu od 08,00 do 15,00 časova.
Izbore za Savjete mjesnih zajednica sprovodi Opštinska izborna komisija Nevesinje i birački odbori u skladu sa odredbama Izbornog zakona Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“. broj: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 109/12), Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj; 122/12 i 31/13), Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), Statuta opštine Nevesinje („Službeni glasnik opštine Nevesinje“, broj: 3/14) i Odluke o osnivanju pojedninih mjesnih zajednica, njihovom nazivu i sjedištu, naseljima i naseljenim mjestima koje obuhvataju („Službeni glasnik opštine Nevesinje“ broj 8/09).
Kandidate za članove Savjeta Mjesnih zajednica mogu predlagati ovlašćeni predlagači i to:
1. sve političke stranke koje na području opštine Nevesinje imaju opštinski odbor ili drugi vid organizovanja,
2. udruženja građana,koja su registrovana i koja djeluju na području opštine Nevesinje
3. grupe građana uz potpise podrške i to:
 najmanje 30 građana koji imaju prebivalište na području Mjesne zajednice, a Mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača,
 najmanje 50 građana koji imaju prebivalište na području Mjesne zajednice, a Mjesna zajednica ima od 1000 do 5000 registrovanih birača.
Tabelarni pregled: Broj članova Savjeta po Mjesnim zajednicama i potreban broj potpisa podrške građana :

Ovlašćeni predlagači predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova Savjeta za tu mjesnu zajednicu, a predloženi kandidati moraju da budu upisani u Centralni birački spisak i da imaju prebivalište na području Mjesne zajednice za koju se kandiduju na dan raspisivanja izbora (01.02.2017.godine, odnosno na dan kad Cektralna izborna komisija BiH zaključi Birački spisak za opštinu Nevesinje).
Prilikom predlaganja ovlašćeni predlagači moraju voditi računa o teritorijalnoj zastupljenosti mjesne zajednice i o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti u skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti polova u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj; 32/10 - Prečišćeni tekst), tako da je jedan od polova zastupljen najmanje 40% na kandidatskoj listi .
Zahtjevi za ovjeru kandidatskih listi podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji Nevesinje na propisanim obrascima, a rok za predaju kandidatskih listi je najkasnije do 24.03. 2017. godine do 15,00 časova.
Ovlašćeni predlagači čija kandidatska lista bude ovjerena imaju pravo da predlažu po jednog člana biračkog odbora i njegovog zamjenika za Mjesne zajednice za koje su podnijeli kandidatsku listu za izbor članova Savjeta Mjesne zajednice. Članovi i zamjenici biračkog odbora moraju biti upisani u Izvod iz Centralnog biračkog spiska za Mjesnu zajednicu za koju se predlažu za imenovanje i moraju imati najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme, stručnost i iskustvo u sprovođenju izbora.
Prijedlozi za članove biračkog odbora podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji u pisanoj formi najkasnije do 26.03. 2017. godine.
Ovlašćeni predlagači mogu podnijeti zahtjev za akreditovanje posmatrača izbornih aktivnosti na biračkim mjestima za svaku Mjesnu zajednicu. Zahtjev se podnosi Opštinskoj izbornoj komisiji Nevesinje na propisanom obrascu uz koji se prilaže svojeručno potpisana izjava za svakog akreditovanog posmatrača o poštovanju tajnosti glasanja. Krajnji rok za predaju zahtjeva za akreditovanje posmatrača je 31.03.2017. godine do 15,00 časova.
Svi potrebni obrasci kao i Uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje izbora za članove Savjeta Mjesnih zajednica opštine Nevesinje mogu se preuzeti na web stranici opštine Nevesinje www.opstinanevesinje.rs.ba
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 059/602-796

 

OPŠTINA NEVESINjE
SKUPŠTINA OPŠTINE
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj:01-03- 3/17
Datum:22.02.2017